کارهای اداری شما را انجامک انجام میده

قبل
بعدی
انجامک اولین سامانه پیگیری و انجام امور دانشجویی در دانشگاه های کشور می باشد که به شیوه نیابتی توسط دانشجویان آن دانشگاه و با نظارت این سامانه عملیاتی شده است. در این سامانه با حضور و مشارکت دانشجویان (کلیه دانشگاه ها) خدماتی در راستای پیشبرد امور اداری دانشجویی جهت تحصیلی راحت و به صرفه به شیوه نیابتی و به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه ارائه می گردد .